Monimuotoisuus

Arvelemme, että luonnon ja taiteen monimuotoisuuden vaaliminen on hyväksi kaikille.

Kaisa Ruohoranta

Luontosuhde vaikuttaa luonnon arvostamiseen

Luontoa havainnoidaan pääasiassa näkemisen kautta. Omaa pihapiiriä tai maisemaa koskeva päätöksenteko nojaa sen ulkoasuun. Myös luontosuhde vaikuttaa maiseman esteettiseen arvottamiseen. Ihmisen luontosuhde on muuttunut elinympäristömme muutoksen myötä. Tämän seurauksena jopa pelkäämme ”luontoa” ja välineellistämme sen omia tarkoitusperiämme varten. Luonnossa mikään ei mene hukkaan tai jää käyttämättä hyödyksi, eivät edes ne metsän mustikat ja sienet, joita ihminen ei ehdi poimia.

On tärkeää jakaa tietoa ihailemassamme maisemassa piilevästä monimuotoisesta elämästä – se tieto mahdollistaa myös ihmisen elämän maapallolla.

Taiteen ja kulttuurin monimuotoisuus

Taide on parhaimmillaan vapaana. Se ei kuitenkaan sulje pois vastuuta ympäristöstämme ja muiden hyvinvoinnista. Taide pistää liikettä ajatuksiin oli se sitten suurta ja näkyvää tai pöytälaatikossa. Mielestämme taide on osa yhteiskuntaa myös keskustelijana, dialogin aloittajana.

Monimuotoinen maisema edistää monimuotoisuuden arvostamista yhteiskunnassamme

Maiseman historialliset kerrokset auttavat meitä tunnistamaan paikkoja. Paikan merkityksellisyyteen vaikuttavat siihen liittyvät tarinat, selitykset ja taustatieto. Kun henkilölle syntyy kiinteä suhde lähiympäristöönsä, hän myös huolehtii siitä paremmin.

Monimuotoisuus sekä maiseman ulkoasussa että lajistossa luovat elinympäristöömme tärkeän erilaisuuden kohtaamisen mahdollisuuden. Muutokset ja karsinnat maisemassa ovat aina kunkin aikansa kuvaa ja päätökset vaikuttavat siihen mitä haluamme jälkipolvien muistavan.

Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien heikkeneminen on akuutti maailmanlaajuinen ongelma

Hallitusten välinen Luontopaneeli (IPBES) raportoi vuonna 2019 luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien heikkenemisen olevan nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin ihmisen historiassa. Syy tilanteeseen on ihmisen toiminta. Monimuotoinen luonto on edellytys myös ihmiskunnan tulevaisuudelle. Tärkeimmät syyt tilanteeseen ovat 1. maan- ja merenkäyttö sekä käytön muutokset, 2. eliölajien suora hyväksikäyttö, 3. ilmastonmuutos, 4. saastuminen ja 5. vieraslajit.

Suomessa luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta vastaa Ympäristöministeriö, alueelliset Ely-keskukset ja kunnat.  Kulttuurimaisemaan liittyvä viranomaistyö on Museoviranomaisten ja ELY-keskusten vastuulla.

Lajikatoa myös Suomessa

Luontomme näyttää monimuotoiselta runsaudessaan, mutta vasta tutkimuksen kautta meille on selvinnyt että lajikato koskee myös Suomea. Elinympäristöjen tila on Suomessa heikentynyt n. 60 % luonnontilaan verrattuna. Elinympäristöistä äärimmäisen uhanalaisia ovat erityisesti perinnebiotoopit. 

Ekosysteemipalvelut

Ekosysteemipalveluna nähdään luonnon toteuttamat prosessit, jotka hyödyttävät ihmistä. Näitä ovat mm. makea vesi, puuraaka-ainetuotanto, tulvien säätely ja varjostaminen paahteelta. Nämä palvelut eivät ole korvattavissa keinotekoisilla mekanismeilla tai järjestelmillä. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen vaikuttaa ekosysteemipalveluiden määrään.

Ratkaisut

Kansainvälinen biodiversiteettisopimus edellyttää vuodesta 2020 alkaen uusia aiempaa vaikuttavampia toimia monimuotoisuuden kadon estämiseksi. Ratkaisuksi tilanteeseen esitetään kokonaisvaltaista asennemuutosta kaikilla sektoreilla. Samanaikaisesti torjutaan myös ilmastonmuutosta.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan muutosta on tapahduttava kaikilla tasoilla suuresta mittakaavasta paikalliseen toimintaan. Myös talouskäytössä olevilla alueilla on ylläpidettävä monimuotoisuutta ja näyttää kuinka sen heikkeneminen näkyy jokaisen arjessa. Aiheen tutuksi tekeminen edistää toiminnan muuttumista pysyvästi.

Catena ry pyrkii omalta osaltaan jakamaan tietoa ja edistämään toiminnallaan luonnon monimuotoisuutta.